Yttrande över Cirkulär hantering av textil och textilavfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall. I promemorian föreslås följande ändringar i avfallsförordningen (2020:614):

  • En definition av vad textilavfall är, som lyder att det är avfall som består av kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av textil och accessoarer av textil.
  • Den som har textilavfall ska sortera ut det från annat avfall och förvara det skilt från annat avfall, och den som samlar in textilavfall som sorterats ut på nämnda sätt ska samla in det separat.
  • Kommunen ska lämna information till hushåll och verksamhetsutövare om vikten av att hushålla med råvaror och energi genom att se till att textil återanvänds när det är möjligt.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det bakomliggande förslaget

Förslag