Yttrande över delbetänkande av delegationen mot arbetslivskriminalitet (SOU 2024:14)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Utredaren föreslår ökad samverkan mellan berörda myndigheter i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Bland annat föreslås ändringar i de samverkande myndigheternas instruktioner för att de ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet och att myndigheterna i större utsträckning bör informera arbetsmarknadens parter om förhållanden som kan ha betydelse för parternas verksamhet. Vidare föreslås att Skatteverket ska få i uppdrag att bidra till arbetet mot människohandel och liknande brott samt att det ska inrättas en myndighetsgemensam webbaserad tipsportal för tips om arbetslivskriminalitet. Utredningen tillsattes innan 6 maj 2024 varför Regelrådets granskning sker utifrån den förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet konstaterar att förslagsställaren genomgripande gör mycket tydliga beskrivningar i konsekvensutredningen. Vad gäller beskrivningen av berörda företag vore det önskvärt med en kompletterande beskrivning av berörda företag utifrån antal och storlek. I detta fall skulle redogörelsen kunna hållas mycket kortfattad.

Regelrådet konstaterar vidare att redogörelsen av förslagets effekter för företags kostnader, påverkan på konkurrensen och hänsyn till små företag är väl genomförd. Regelrådet uppfattar även att förslaget kan innebära effekter för den personliga integriteten och att en ökad uppgiftsutlämning kan komma att bli aktuell. Regelrådet finner att det vore önskvärt med en komplettering i konsekvensanalysen gällande vilka effekter detta kan innebära för berörda företag.

Regelrådet finner sammantaget att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag