Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Delbetänkandet innehåller förslag som kompletterar förslagen i lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling. Samtliga tre föreslagna upphandlingslagar ska enligt delbetänkandet ändras. Det föreslås att bestämmelser som gäller villkor enligt kollektivavtal ska benämnas särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor och regleras i bestämmelserna om särskilda kontraktsvillkor i respektive upphandlingslag. Enligt förslaget ska det vara obligatoriskt för upphandlande myndighet att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor i de fall det är behövligt med hänsyn till den bransch som upphandlingen avser och övriga omständigheter som kan medföra risk för oskäliga kontraktsvillkor. De särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor som måste ställas avser lön, semester och arbetstid. Att få ställa sådana villkor även i andra fall ska också vara möjligt. Likaså föreslås att det ska vara möjligt för upphandlande myndighet att ställa andra liknande villkor avseende t.ex. annan ledighet än semester, försäkringar, tjänstepension.

De särskilda kontraktsvillkoren ska enligt delbetänkandet fastställas enligt den lägsta nivå som följer av lag och i de fall villkoren i ett centralt kollektivavtal är förmånligare för arbetstagaren föreslås att villkoren ska motsvara den lägsta nivå som gäller enligt detta kollektivavtal. Vidare föreslås att en leverantör alltid ska ha möjligheten att som alternativ till de angivna kontraktsvillkoren, fullgöra kontraktet enligt motsvarande villkor i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Vad gäller de leverantörer som utför arbete i en upphandling med hjälp av utstationerad arbetskraft kan villkor endast ställas som omfattas av den så kallade hårda kärnan i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Den hårda kärnan omfattar bl.a. lön, arbetstid och semester. Villkoren ska enligt delbetänkandet därtill begränsas till den lägsta nivå som gäller enligt lag eller centrala kollektivavtal i enlighet med lagen om utstationerad arbetskraft.

I de fall som det är obligatoriskt att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende lön, semester och arbetstid föreslås upphandlande myndighet också bli skyldig att som ett särskilt kontraktsvillkor ange att leverantören ska säkerställa att samtliga underleverantörer som direkt medverkar till att uppfylla kontraktet följer de särskilt arbetsrättsliga kontraktsvillkor som följer av upphandlingskontraktet. Om medverkan till att uppfylla kontraktet utförs där svensk rätt inte är tillämplig föreslås att villkor enligt ILO :s åtta kärnkonventioner ska anges. Det föreslås att vilka villkor detta innefattar får bestämmas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer genom bemyndigande. Det föreslås genom bemyndigande vara den nya Upphandlingsmyndighetens uppgift att, i samråd med b.la. branschorganisationer och arbetsmarknadens parter, göra bedömningen när det ska vara obligatoriskt att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor samt bestämma villkoren för lön, semester och arbetstid.

 

Taggar:

upphandling