Yttrande över delbetänkande Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar (SOU 2009:37)

Betänkandet innehåller förslag om att avskaffa tvåstämmobeslut avseende stadgeändringar, frivillig likvidation och fusion, införande av ett enkelt upplösningsförfarande, reducerad tid för kallelse på okända borgenärer, möjlighet att översända kallelser och annan information till medlemmarna med elektroniska hjälpmedel och tillhandahålla information till medlemmar på webbplats, avskaffande av bosättningskrav för vissa av föreningens funktionärer samt överflyttning av vissa ärenden från länsstyrelsen till Bolagsverket.