Yttrande över delbetänkandet Gårdsförsäljning (SOU 2010:98)

I betänkandet föreslås ändringar i alkohollagen (2010:1622) i syfte att möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholdrycker på ett sätt som är förenligt med EU-rätten och det svenska detaljhandelsmonopolet. Med gårdsförsäljning avses detaljhandel med alkoholdrycker i samband med ett studiebesök på tillverkningsstället, eller med en föreläsning eller någon annan liknande upplevelsetjänst med anknytning till den aktuella alkoholdrycken som erbjuds allmänheten mot betalning. Förslaget innebär att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker får bedriva gårdsförsäljning med egenproducerade alkoholdrycker och andra alkoholdrycker av samma slag, t.ex. utländskt producerade alkoholdrycker. Gårdsförsäljningen ska dock kräva ett särskilt tillstånd och får inte överskrida i förslaget angivna volymer. Vidare innehåller förslaget bestämmelser om bl.a. lämplighets- och kunskapskrav på de tillverkare som önskar få tillstånd till gårdsförsäljning.