Yttrande över delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland (SOU 2023:46)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regelrådet har granskat betänkandets konsekvensutredning (s. 581-589) och noterar att förslagsställaren framhåller att förslagen i delbetänkandet endast befäster gällande rättsläge. Med andra ord kodifieras vad kommittén uppfattar har beslutats genom den s.k. Girjasdomen (NJA 2020, s.3). Med denna motivering anges i konsekvensutredningen att förslagen i delbetänkandet inte medför några effekter av betydelse för företag. Som del i denna bedömning anförs bland annat följande:

  • Sammantaget är kommitténs bedömning att förslaget inte i någon beaktansvärd utsträckning kan antas påverka jägares och fiskares möjligheter till småviltsjakt och fiske eller turistföretagens verksamhet. Några samhällsekonomiska konsekvenser bedöms därmed inte följa med förslagen (s.585).
  • Förslagen bedöms därför inte medföra några kostnader av betydelse för staten. Inte heller i övrigt kan de antas medföra någon samhällsekonomisk påverkan (s. 586).
  • Förslagen påverkar inte några befintliga ägandeförhållanden eller nyttjanderätter, eller möjligheterna att förvärva sådana (s.588).

Det är möjligt att den här bedömningen är riktig och att förslagen inte medför någon betydande förändring för de företag som kan tänkas påverkas av den. Konsekvensutredningen saknar emellertid tillräcklig information om vilka företag som påverkas, varför det inte varit möjligt för Regelrådet att avgöra om förslagsställarens bedömning stämmer. Konsekvensutredningen saknar också i övrigt väsentlig information för att Regelrådet ska kunna avgöra om förslagen i betänkandet medför effekter av betydelse för företag.

Av dessa anledningar finner Regelrådet att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag