Yttrande över delbetänkandet Sedd, hörd och respekterad (SOU 2015:14)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) och i patientlagen (2014:821). Förslaget innebär en skyldighet för vårdgivare att ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten. Krav föreslås också för vårdgivaren att snarast besvara klagomål från patienter och deras närstående på ett lämpligt sätt och med hänsyn till klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig informationen. Vidare föreslås att vårdgivaren ska ge klaganden en förklaring av vad som hänt och varför det inträffat, i förekommande fall ge en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen samt ge en möjlighet att lämna synpunkter på förbättringar.

Taggar:

patientlagen