Yttrande över delbetänkandet Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Utredningen om betrodda tjänster föreslår en utökning av den svenska tillitsförteckningen genom att även tillåta att icke kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster förs upp på listan. I dag innehåller förteckningen, i enlighet med de krav som ställs i förordning (EU) 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen), kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster och betrodda tjänster som de tillhandahåller. Förslaget innebär att alla tjänster som skapar och validerar avancerade elektroniska underskrifter eller stämplar ska få föras upp på förteckningen efter en ansökningsprocess som innefattar en kontroll av om de uppfyller vissa kriterier och tekniska krav. Post- och telestyrelsen (PTS) föreslås rätten att närmare föreskriva om sådana krav. Utredningen föreslår vidare att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska tillhandahålla en nationell valideringstjänst som ska vara tillgänglig för statliga myndigheter, kommuner, regioner, offentligt styrda organ och privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad inom vissa utpekade områden, särskilt inom utbildnings-, vård- och omsorgssektorerna. Det ska finnas både en central version och en möjlighet att ha lokalt installerade versioner av tjänsten. Utredningen föreslår även bland annat utökat stöd till myndigheter och enskilda och ett ökat deltagande i standardiseringsarbetet. Förslagen innebär ändringar i lagen (2016:561) och förordningen ((2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering samt ändringar i instruktionerna för DIGG och PTS som föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.