Yttrande över departementspromemorian Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

Promemorian innehåller ett förslag till ny skollag som syftar till att i möjligaste mån skapa samma reglering oavsett om verksamheten bedrivs i kommunal regi eller som en fristående skola. I konsekvensutredningen anges att ett genomförande av förslagen inte bedöms medföra någon ökad administrativ börda utöver den insats som inledningsvis krävs för att tolka den nya lagstiftningen och göra de eventuella förändringar i verksamheten som det nya regelverket kräver. Konsekvensutredningen innehåller dock inte någon beräkning av hur omfattande åtgärder det är frågan om för berörda skolföretag. Regelrådet kan därför inte bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts och avstyrker förslaget.

Taggar:

ny skollag