Yttrande över departementsskrivelsen Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, Ds 2022:15

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) och i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

En privat vårdgivare som har slutit avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård ska inte få erbjuda sådan hälso- och sjukvård som avtalet omfattar till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring. Samtidigt ska regionerna inte få överlämna upp-gifter avseende hälso- och sjukvård till en privat vårdgivare som erbjuder sådan vård som av-talet med regionen omfattar till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårds-försäkring.

En privat vårdgivare som har slutit avtal om att ta emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring ska inte få remittera till den offentligt finansierade vården. Vård-givaren ska ge direktiv och fastställa rutiner som säkerställer att sådan remittering inte sker.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska få förelägga en privat vårdgivare som bryter mot bestämmelserna som riktar sig mot vårdgivare, att vidta åtgärder för att följa de bestämmels-erna. IVO:s beslut om föreläggande får förenas med vite. IVO:s beslut får överklagas till all-män förvaltningsdomstol.

Det bakomliggande förslaget

Förslag