Yttrande över det alternativa förslaget i Finansdepartementets betänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Finansdepartementets remiss innehåller Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40). Kommittén har haft i uppdrag att se över beskattningen av bolag, främst med avseende på aktiebolag. Företagsskattekommittén har tidigare lämnat två delbetänkanden Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3) och Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66).

I slutbetänkandet lämnas ett huvudförslag och ett alternativt förslag. Detta yttrande behandlar det alternativa förslaget.

I det alternativa förslaget föreslås ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), skatteförfarandelagen (2011:1244) och lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Det alternativa förslaget består huvudsakligen av ett begränsat, inte slopat, avdrag för negativt finansnetto med ett belopp uppgående till 20 procent av ett visst underlag. Vidare föreslås en sänkning av bolagsskattesatsen istället för ett finansieringsavdrag. Det föreslås även i det alternativa förslaget en schablonintäkt för finansiella företag. Vidare föreslås definitioner av finansiella intäkter och finansiella kostnader som överensstämmer med definitionerna i huvudförslaget.