Yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller bl.a. förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Här föreslås en nationell definition av primärvårdens uppdrag samt en organisatorisk uppdelning av primärvården i en allmän primärvård och riktad primärvård. Den riktade primärvården ska fullgöra primärvårdsuppdraget för äldre med omfattande behov.

Det införs också en bestämmelse om inriktningen för landstingens organisering av hälso- och sjukvård. Det betyder att landstingen ska ordna sin hälso- och sjukvård nära befolkningen, om det inte är motiverat att koncentrera service geografiskt av kvalitets- eller effektivitetsskäl.

I socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen införs tre likalydande bestämmelser som innebär att en kommun och ett landsting ska organisera den riktade primärvården, kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten för äldre med omfattande behov så att den utförs gemensamt.

Utredningen föreslår vidare att primärvården ska ges ett ansvar för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård på akutsjukhus. Utredningen anser att det svenska hälso- och sjukvårdssystemet behöver ställa om till ett mer primärvårdsbaserat system och däri ligger även ett tydligt akutuppdrag som inte ska begränsas till kontorstid utan ska gälla dygnet runt. Slutligen föreslår utredningen att den riktade primärvården enligt den föreslagna 5 b § hälso- och sjukvårdslagen ska undantas skyldigheten att organisera primärvården i form av vårdvalssystemet.