Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till ändrade föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2013:1) om behörighet för elinstallationer.

Förslaget innebär att de elinstallatörer som har en giltig behörighet den 31 december 2015 därefter kommer att ha en behörighet som gäller tills vidare. Enligt nu gällande bestämmelser är behörigheten tidsbegränsad till femton år och kan därefter förlängas tio år i taget efter ansökan