Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av föreskrifter om behörighet som elinstallatör

Remissen innehåller förslag om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS (2007:2) om behörighet för elinstallatör. De föreslagna ändringarna innebär bl.a. att antalet behörighetsnivåer för elinstallatörer minskas från sex till fyra och att kraven på utbildning och praktik skärps, dels genom att utbildningen inte får vara äldre än tio år och dels att endast utbildningar som står under statlig tillsyn kommer att godkännas, samt att samma krav på praktik kommer att gälla oberoende av utbildning. Vidare föreslås att kravet på för- och färdiganmälan av elinstallationsarbete tas bort. Syftet med att minska antalet behörighetsnivåer och att skärpa kraven på utbildningar är dels att underlätta bedömningen av sökandens kvalifikationer och dels att öka kvaliteten i utbildningarna. Syftet med att ta bort kravet på för- och färdiganmälan av elinstallationsarbete är att minska företagens administrativa börda.