Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen anges det att förslaget avser att implementera Europarlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda vid användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX-direktivet).

För att genomföra ATEX-direktivet föreslås föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning.

De föreslagna föreskrifterna innehåller krav på bedömning av överrensstämmelse och utarbetande av teknisk dokumentation samt upprättande av EU-försäkran och anbringande av CE-märkning. I de nya föreskrifterna införs också en uppdelning av marknadsaktörerna i olika kategorier för vilka separata krav ställs. Vidare finns krav på övrig märkning, bruksanvisningar och säkerhetsinformation, bevarande av dokumentation, kontroll av produkter och skadeförebyggande arbete samt spårarbete.