Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I remissen anges det att förslaget avser att implementera Europarlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda vid användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX-direktivet).

För att genomföra ATEX-direktivet föreslås föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning.

De föreslagna föreskrifterna innehåller krav på bedömning av överrensstämmelse och utarbetande av teknisk dokumentation samt upprättande av EU-försäkran och anbringande av CE-märkning. I de nya föreskrifterna införs också en uppdelning av marknadsaktörerna i olika kategorier för vilka separata krav ställs. Vidare finns krav på övrig märkning, bruksanvisningar och säkerhetsinformation, bevarande av dokumentation, kontroll av produkter och skadeförebyggande arbete samt spårarbete.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()