Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen anges det att förslaget avser att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (LVD-direktivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompabilitet (EMC-direktivet)

För att genomföra genomföra LVD-direktivet föreslås föreskrifter om elektrisk utrustning och för att genomföra EMC-direktivet föreslås föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. Båda föreskrifterna som föreslås ersätter befintliga föreskrifter.

Föreskrifterna har viss reglering som överensstämmer med den reglering som ska ersättas men de innehåller också båda två nya krav som företagen måste leva upp till. De nya föreskrifterna inför en uppdelning av marknadsaktörerna i olika kategorier för vilka olika separata krav ställs. De föreslagna kategorierna är tillverkare, tillverkares representant, importör och distributör. Enligt förslaget kan också vissa aktörer avkrävas att kontrollera att de andra aktörerna har uppfyllt sina krav. I sak gäller samma kravbild för produkterna men den nya regleringen tydliggör på det beskrivna sättet ansvaret för kontroll av att produkterna lever upp till kraven och ansvar för genomförande av eventuella åtgärder för kravuppfyllelse. En del i uppfyllandet av detta krav är att genomföra slumpvisa produkttester vilket är ett nytt krav jämfört med den nuvarande regleringen. Vad gäller genomförandet av LVD-direktivet införs också ett antal krav på att upprätta, spara och lämna ut EU-försäkran eller teknisk dokumentation samt krav på handläggande av klagomål och återkallelser. Därtill införs krav på hur information ska upprättas och lämnas. Vad gäller genomförandet av EMC-direktivet består en stor del av de nya reglerna i ansvarsfördelningen vad gäller märkning av utrustning och tillhandahållande av bruksanvisningar.