Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om utförande, skyltning och märkning samt kontroll av starkströmsanläggningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. De föreslagna föreskrifterna är en modernisering av nu gällande föreskrifter, som föreslås upphävas. De föreslagna föreskrifterna har utformats så att de ska omfatta ny teknik och nya begrepp som används i samhället i dag, så att även nya typer av anläggningar inkluderas. Dessa ändringar gäller framför allt begreppen starkströmsanläggning och elektrisk utrustning. Föreskrifterna för skyltning och märkning har i stället för att peka ut specifika utrustningar använt beskrivningar av elektriska risker och egenskaper för att beskriva exempelvis utrustning som batterier och mikroproduktion. Syftet med detta har varit att innefatta olika sorters utrustningar som ska omfattas av den skyltning som behövs för att höja elsäkerheten. Det införs krav på att innehavaren ska ha rutiner för den fortlöpande kontrollen av vissa anläggningar. Rutinerna ska vila på en riskbedömning där man utgår från anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Utifrån de risker som innehavaren ser ska rutinerna för kontrollen sedan utformas. Kontrollerna kan dels omfatta dagliga okulära kontroller, dels fördjupade kontroller, allt utifrån anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning samt den riskbedömning som innehavaren har gjort. Rutinerna ska dokumenteras. De nya föreskrifterna har också delvis annorlunda språk och struktur än de som gäller idag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag