Yttrande över En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller Medieutredningens förslag till ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier som ska ersätta det befintliga presstödet. Utformningen av det nya mediestödet finns dels i en ny medielag, dels i en förordning. Stödet ska kunna utges till allmänna nyhetsmedier som uppfyller vissa villkor. Dessa villkor består bland annat av att det redaktionella innehållet ska utgöra minst 60 procent av hela innehållet, att det exklusiva egenproducerade innehållet ska utgöra minst 20 procent av hela innehållet, att mediet ska vara allmänt tillgängligt, riktat till en svensk målgrupp, spritt under egen titel med ansvarig utgivare, publiceras eller sändas minst 45 gånger per år samt ha en god användarförankring. Stödet får även lämnas till allmänna nyhetsmedier som är riktade till det samiska folket och de nationella minoriteterna samt under vissa förutsättningar till allmänna nyhetsmedier som utgörs av nyhets- och bildbyråer.

Stödet, som kan ges som produktionsstöd, distributionsstöd och som innovations- och utvecklingsstöd, kommer till skillnad från det nuvarande presstödet inte i huvudsak riktas mot pappersbaserade allmänna nyhetstidningar. Allmänna nyhetsmedier, oavsett innehålls- och spridningsform ska omfattas av det nya stödet.

 

Taggar:

mediepolitik