Yttrande över En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I betänkandet föreslås det bland annat att för varje värdepappersfond eller alternativ investeringsfond (AIF) ska fondbolaget respektive AIF-förvaltaren lämna den information som behövs för förståelsen av fondens investeringar och konsekvenserna av dessa i hållbarhetsavseende, dvs. för frågor som rör exempelvis miljö och mänskliga rättigheter. Vidare föreslås det en ny lag om investeringsbolag som bygger på relevanta bestämmelser i aktiebolagslagen och där befintliga bestämmelser från fondlagstiftningen ”återanvänds”. För att förslaget ska kunna förverkligas krävs dock ändringar i skattelagstiftningen. Det föreslås även en mängd ändringar i fondlagstiftningen som syftar till förenklingar och främjande av den svenska fondbranschens konkurrenskraft.

Taggar:

fondmarknad