Yttrande över en ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga (SOU 2014:64)

Enligt den nuvarande reglering måste framställning av film som ska visas vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ha ansökt om och beviljats ett tillståndskort från Statens medieråd. Tillståndskortet är ett fysiskt kort som måste tillverkas och finnas tillhands vid varje visning. Om filmen inte har lämnats in för godkännande får tillställningen automatiskt en åldersgräns om 15 år. På grund av granskningsavgifterna, vilka består av grundavgift om 200 kr, tidsavgift om 17 kr per spelminut och avgift för tillståndskort utöver det första om 957 kr, leder detta bland annat till att mindre filmdistributörer ofta avstår från att lämna in filmer till Statens medieråd. Syftet med förlagsställarens ändringar är att sänka kostnaderna för små distributörer och främja distributionen av så kallad ”smal film”.
I remissen föreslås ändringar i 10 § lagen om åldergränser för film som ska visas offentligt (2010:1882). Förändringarna innebär att avgift för fastställande av åldersgräns ska tas ut i form av en administrativ avgift om 800 kr samt en granskningsavgift om 48 000 kr per framställning. Det anges att granskningsavgift inte ska tas ut för de första åtta framställningarna i film med speltid över trettio minuter som en filmdistributör anmäler för granskning under ett kalenderår. För framställningar som har under 30 minuters speltid eller till väsentlig del är dokumentär tas ingen granskningsavgift ut och den administrativa avgiften sänks till 200 kr. Systemet med tillståndskort ska vidare avskaffas eftersom information finns att tillgå i Statens medieråds filmregister vilket kan nås via deras hemsida.