Yttrande över En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär förändringar i myndighetsorganisationen för förvaltning av EU-medel ser ut. Generellt innebär förslaget en viss centralisering i några avseenden och att färre myndigheter föreslås ha en roll i förvaltningen.

Regelrådet finner att bakgrund och syfte med förslaget har beskrivits tillräckligt tydligt och detsamma gäller för alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd. Även beskrivningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten håller tillräcklig kvalitet och detsamma gäller särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande. De berörda företagens branschtillhörighet har beskrivits tillräckligt tydligt och utifrån förutsättningarna i ärendet är beskrivningen av påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader och verksamhet tillräcklig. Det är, utifrån förutsättningarna i ärendet, acceptabelt att det saknas information om påverkan på företagen i andra avseenden.

Samtidigt är det inte tydligt hur många och hur stora företagen som berörs är. Även om det finns viss information om påverkan på konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag hade dessa aspekter behövts beskrivas mer utvecklat. Inte heller behovet av speciella informationsinsatser har beskrivits tillräckligt tydligt, även om viss information finns.

När Regelrådet bedömer konsekvensutredningen i detta ärende, beaktar Regelrådet att förslaget i sig avser myndighetsorganisationen och att effekter för företag, i den mån de uppstår, blir indirekta. Det är visserligen fallet att beskrivningen av påverkan för företag i några avseenden borde ha varit tydligare men det är samtidigt möjligt att utifrån befintlig information sluta sig till att det inte förefaller troligt att det skulle bli betydande kostnadsökningar och att det kan bli förenklingar för företag i vissa avseenden. Givet dessa förutsättningar finner Regelrådet att de brister som i och för sig finns inte blir avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 juni 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag