Yttrande över En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Det anges att förslagen i promemorian leder till att det inte införs omotiverade begränsningar i fråga om vilka marknader som tjänstepensionsföretagen kan investera på. Det införs också en ny riskkategori, risk som hänför sig till godkända infrastrukturinvesteringar. Därigenom skapas utrymme för att framöver, i föreskrifter på lägre nivå än lag, införa särskilt anpassade kapitalkravsregler för investeringar i infrastrukturtillgångar som uppfyller vissa särskilda krav. Genom förslagen i promemorian tillförsäkras arbetsmarknadens parter avtalsfrihet om informationsgivning för kollektivavtalad tjänstepension som tryggas av tjänstepensionsföretag. Denna avtalsfrihet motsvarar i huvudsak den som i dag gäller för försäkringsföretag.  Förslaget anges även innebära att man i svensk lagstiftning använder en option i andra tjänstepensionsdirektivet (artikel 6.1 b) att räkna egenföretagares försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar. Förslag avseende behandlingen av försäkringsklassen tilläggsförsäkringar i lagstiftningen anges säkerställa att företag som meddelar tilläggsförsäkringar inte i praktiken utestängs från möjligheten att omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Detta anges uppnås framför allt genom att det införs ett ytterligare justeringsbelopp för det riskkänsliga kapitalkravet.