Yttrande över En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Remissen innefattar i huvudsak förslag på tillståndsplikt för försäljning av tobak, en utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter, ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker och vissa förändringar i regleringen av snus samt i tillsynsorganisationen. Utredningen lämnar vidare förslag till genomförande av tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning. Därutöver har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581). Som ett resultat av den översynen föreslår utredningen en ny, strukturellt omarbetad tobakslag. Utredningen redovisar också en analys och bedömning av om det krävs nationella åtgärder för att genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror. För den som ansöker om tillstånd föreslås att denne ska kunna visa att det för verksamheten finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Vidare föreslår utredningen att det ska vara förbjudet att förvara tobaksvaror och deras förpackningar synliga för kunder på försäljningsställen (exponeringsförbud). Slutligen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Det föreslås bl.a. att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte ska få säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Vidare ska en näringsidkare inte få bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare utan att först ha anmält handeln till den kommun där försäljningen ska ske. Därutöver införs det en rapporteringsskyldighet för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare avseende försäljningsvolymer m.m. Denna rapporteringsskyldighet omfattar även ett krav där tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa. Sådan information ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten. Det införs även ett krav på att förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration. Vidare ska tobaksvaror som säljs till konsumenter inte få tillhandahållas så att kunden får tillgång till varorna innan betalning erlagts (självbetjäning).

Taggar:

tobakslagen