Yttrande över En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till

  • lag om lagerhållningsskyldighet för sjukvårdsprodukter.
  • lag om ändring i lagen (2009:366) om handel och läkemedel
  • lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
  • lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
  • lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
  • förordning om ändring i förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer med flera att delta i totalförsvarsplanering.
  • förordning om ändring i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen
  • förordning om ändring i förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

 

Utredningen föreslår en ny lag om lagerhållningsskyldighet som innebär att innehavare av tillstånd till försäljning av läkemedel samt de som importerar eller säljer licensläkemedel till apotek ska omfattas av en skyldighet att i Sverige ha en viss angiven lagerhållning. Därutöver lämnas 25 förslag på förändringar i allt från Socialstyrelsens statliga ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet till Läkemedelsverkets uppdrag att genomföra omvärldsbevakning av händelser på den nationella och globala arenan som påverkar tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter.