Yttrande över En svensk flygskatt, SOU 2016:83

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till lag om skatt på flygresor samt förslag till ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Den föreslagna skatten på flygresor har utformats som en skatt på kommersiella flygresor. Förslaget innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Det är flygföretaget som utför flygningen som ska vara skattskyldigt. Det anges att de föreslagna skattenivåerna baseras på klimatvärderingar för flygresor och föreslås uppgå till 80 kronor, 280 kronor eller 430 kronor, beroende på vilken avståndsklass flygningen avser.

Taggar:

Flygskatt