Yttrande över En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79)

Remissen innehåller slutbetänkandet av utredningen Ett moderniserat konsumentskydd.

Utredningen har kommit fram till att det nuvarande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning inte ska utökas. I det remitterade betänkandet finns det därför inte några författningsförslag som förordas. För det fall att ett skriftlighetskrav ändå skulle komma att införas har utredningen ett utkast till författningstext i betänkandets bilaga 3. Enligt utredningen bör i sådana fall ett skriftlighetskrav gälla generellt för alla typer av spel som omfattas av spellagens tillämpningsområde. En placering i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (i det följande förkortad DAL) skulle kunna leda till osäkerhet hos konsumenter och näringsidkare när det gäller lagens tillämpningsområde.

Av utkastet till ändring i spellagen (2018:1138) framgår att om den som tillhandahåller spel kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal om spel som omfattas av spellagen, är det ett krav att konsumenten ska få del av viss information i början av samtalet. Om ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt ska tillhandahållaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.
Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar anbudet. Ett avtal som inte ingås på det sättet är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster. Detta ska konsumenten informeras om i bekräftelsen av anbudet.

Det saknas information om ikraftträdande av utkastet till författningsändring.

Det bakomliggande förslaget

Förslag