Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om mätning och rapportering av överförd el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget är en del i ett arbete mot att harmonisera elhandlares och balansansvarigas balansavräkningar inom Norden i form av Nordic Balance Settlement (NBS-modellen). Remissen innehåller ett förslag på en ny föreskrift om mätning, beräkning och rapportering av överförd el som ska ersätta den nu gällande föreskriften. Förslaget innebär bland annat att de systemansvariga upplåter avräkning till en gemensam enhet och att de balansansvariga får endast en motpart. Balansavräkningen anges huvudsakligen bli oförändrad för svenska aktörer.

Det föreslås ett krav på att det i rapporteringen endast ska användas godkända format samt att uppgifter ska registreras på samma sätt för inmatnings- som för uttagspunkter. Vissa rapporteringskrav föreslås också slopas. Ett krav på att redovisningen ska göras per energislag tillförs och en ny gräns för när rapportering ska ske samlat med hänsyn till märkeffektgräns föreslås.

Vidare föreslås nya definitioner, korrigeringar och tydliggöranden.