Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2015:4) om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten.

Innebörden i förslaget är att begreppet långt avbrott preciseras på så sätt att det framgår att det ska vara längre än tre minuter samt att om en anläggnings- eller gränspunkt är elektriskt tillkopplad i en eller flera faser kortare tid än tre minuter mellan flera på varandra följande avbrott ska återställningen inte beaktas. Hela tidsperioden från det första avbrottets början till det sista avbrottets slut ska då, vid avbrottsrapportering, anses tillhöra samma avbrott.