Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

I juni 2014 infördes en ändring i ellagen (1997:857) som en följd av genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU). I förändringen angavs att den utsträckning i vilket nätverksamhet bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet ska påverka företagens intäktsram. Regeringen planerar under hösten att bemyndiga Energimarknadsinspektionen (Ei) att meddela föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande. Ei har i detta syfte föreslagit de nu remitterade föreskrifterna.

Det högsta pris ett elnätsföretag får ta ut för överföring av el regleras idag av den intäktsram som Ei genom regeringens bemyndigande beslutar om. Intäktsramens storlek bestäms utifrån vad som behövs för att täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet med påslag för rimlig avkastning. Vad som är rimlig avkastning kan också påverkas av regler som skapar incitament för att t.ex. leverera en högkvalitativ försörjning. Denna påverkan kan högst uppgå till tre procentenheter. Kostnader som är knutna till nätets användande är vid bestämmandet av intäktsramen så kallade opåverkbara kostnader vilka helt kan vältras över på konsumenterna enligt Ei.

I remissen föreslås att ett effektivt utnyttjande av elnätet definieras som ett utnyttjande som ger minskade nätförluster samt leder till en jämn nätanvändning. Förslaget syftar till att skapa incitament för detta och därmed göra kostnaderna delvis påverkbara. Ei föreslår också att den påverkan incitamenten kan ha för den rimliga avkastningen ska uppgå till maximalt fem procentenheters påslag eller avdrag.

Vad gäller nätförlusterna skapas genom förslaget ett incitament för att sänka dem genom att en jämförelse görs med tidigare års nätförluster per mängd uttagen energi. Om kostnaden under mätperioden blir högre eller lägre kommer den ekonomiska effekten av detta delas mellan nätföretagen och konsumenterna. Vad gäller nätets belastning så kommer en eventuell besparing av ett förbättrat nätutnyttjande nu påverka företagens intäktsram positivt upp till värdet av besparingen multiplicerat med lastfaktorn. Lastfaktorn är kvoten mellan medellast och maxlast för näten under tillsynsperioden.

Parallellt med arbetet att utarbeta föreskrifter för bestämmande av nätutnyttjande bearbetar även Ei föreskrifterna för bestämmande av kvalitetsincitamenten. Incitamenten för nätutnyttjande och kvalitet ska sedan summeras för att den slutliga intäktsramen kan fastställas. Föreskrifterna avseende kvalitet är fortfarande under arbete.

Taggar:

elnätet