Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändring av föreskrifter (EIFS 2008:1) om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

Med anledning av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU och de ändringar som föranleds av direktivet i ellagen (2005:403), genomför Energimarknadsinspektionen ändringar i föreskrifter (EUFS 2008:1) om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar.

De föreslagna ändringarna avser en skyldighet för ledningsinnehavare att rapportera gasanvändares mätresultat på deras eventuella begäran till ett energitjänsteföretag som gasanvändaren utsett. Vidare föreslås en skyldighet för ledningsinnehavare att rapportera förbrukningsstatistik samt en ny definition av spiskund som omfattar alla kunder som använder gas för matlagningsändamål.

Energimarknadsinspektionen föreslår att de nya bestämmelserna i föreskrifterna träder ikraft den 1 september 2014