Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:3) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Med anledning av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, de ändringar som föranleds av ellagen (1997:857) och förordningen om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, genomför Energimarknadsinspektionen ändringar i mätföreskrifterna. Förslaget följer direkt av kraven i EUs energieffektiviseringsdirektv och föreslås träda ikraft den 1 september 2014.

De föreslagna ändringarna avser en skyldighet för nätkoncessionshavare att rapportera elanvändares och elproducenters mätresultat på begäran till ett företag som dessa utsett. Det införs även ett nytt elfte kapitel som rör rapportering av historisk förbrukning för elanvändare som har smarta elmätare.

Taggar:

överförd el