Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (EIFS 2020:4) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2020:4) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Ändringarna innebär en uppdatering av föreskrifternas upplägg, systematik och definitioner, förtydligande av undantag och begränsningar av inlämningsskyldigheten och precisering av vilka uppgifter som ska lämnas in. Därutöver tas ettåriga rörliga avtal för konsumenter bort från inlämningsskyldigheten. Det anges att i stora delar motsvarar de nya bestämmelserna de redan gällande föreskrifterna utan större ändringar i sak. Den främsta förändringen för elhandlarnas del anges vara att det införs vissa begränsningar av vilka avtal som omfattas av inlämningsskyldigheten. Exempelvis föreslås att avtalen ska kunna tecknas omedelbart, på initiativ av elanvändaren, med leverans inom 90 dagar. Därutöver preciseras vilka uppgifter som ska lämnas in. De uppgifter som preciseras är sådana som redan idag används i inrapporteringssystemet ELIN.

Det bakomliggande förslaget

Förslag