Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändring i föreskrifter om redovisning av nätverksamhet (EIFS 2012:4)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Energimarknadsinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna så att myndigheten kan samla in uppgifter om medellastfaktorn från elnätsföretagen för att på så sätt kunna göra bedömningar av om elnätet utnyttjas effektivt. Förslaget är en följd av en ändring i ellagen (1997:857) som skedde den 1 juni 2014 med anledning av att Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet genomfördes i Sverige i juni 2014.

Förslaget innehåller även förtydliganden avseende uppgifter som ska lämnas till myndigheten om kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät, kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät samt ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inhämtning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen.

 

Taggar:

nätverksamhet