Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2007:7) om skyldigheten att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten

Regelrådet konstaterar inledningsvis att det är oklart om det remitterade förslaget avser ändringar i Statens energimyndigheys föreskrifter (STEMFS 2007:7) eller helt nya föreskrifter. Förslagets utformning med fyra till synes fullständiga kapitel ger vid handen att det är fråga om nya föreskrifter medan utformningen av rubriken och ingressen samt det förhållandet att föreskrifterna STEMFS 2007:07 inte föreslås bli upphävda kan tala för att det är ett ändringsförslag. Vilka bestämmelser som i så fall avses bli föremål för ändring kan dock inte utläsas av förslaget.