Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

Riksdagen har tidigare antagit ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att de samlade intäkter som en nätkoncessionshavare (elnätsföretag) högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod, en intäktsram, ska fastställas i förväg. Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva nätverksamheten. Enligt dessa regler ska varje elnätsföretag lämna ett förslag till intäktsram till Energimarknadsinspektionen som därefter ska fatta beslut i saken.