Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter med bestämmelser för elnätföretag avseende innehållet i övervakningsplan, offentliggörande av årlig rapport och den övervakningsansvariges uppgifter. Föreskrifterna anges ersätta nu gällande föreskrifter på området (STEMFS 2006:05). Förslaget innebär att nätföretag som är vertikalt integrerade med en elhandlare eller en elproducent är skyldiga att upprätta en övervakningsplan och se till att planen följs. Enligt Elmarknadsdirektivet (2009/72/EG) är nätföretagen även skyldiga att utse en övervakningsansvarig. För att möta detta krav utökades ellagen (1997:857) med en ny bestämmelse som trädde i kraft den 1 augusti 2011. Syftet med de föreslagna ändringarna anges vara att anpassa föreskrifterna till ellagen och elmarknadsdirektivet.

Förslaget innebär att ett undantag införs från kravet på att upprätta en övervakningsplan. Det rör i huvudsak vissa ledningar som överför el från förnybara elproduktionsanläggningar. De som berörs av förslaget är knappt 160 elnätsföretag som ingår i en koncern med företag som bedriver produktion av eller handel med el och har mindre än 100 000 användare.