Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

De föreslagna föreskrifterna innehåller närmare bestämmelser om vilka uppgifter ett fjärrvärmeföretag ska lämna till Energimarknadsinspektionen. Uppgiftsskyldigheten avser bl.a. innehållet i den årsrapport som fjärrvärmeföretag ska upprätta enligt förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och olika drift- och affärsförhållanden hos sådana företag. Syftet med förslaget är att stärka enskilda konsumenters ställning gentemot fjärrvärmeföretagen genom att öka insynen i företagens verksamhet.