Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om funktionskrav för mätutrustning m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning.

I sak innebär förslaget att det klargörs hur ett antal begrepp i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el ska definieras vid tillämpningen av denna förordning. Vidare fastställs att nätkoncessionshavare ansvarar för att information i kundgränssnittet uppdateras och är tillgängligt för en elanvändare som begär det minst var tionde sekund och att nätkoncessionshavaren ska hantera aktivering eller inaktivering av kundgränssnittet inom en arbetsdag från det att en elanvändare begär det.