Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Energimarknadsinspektionens föreskrifter om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. I inmatningspunkt, gränspunkt och lagerpunkt samt i uttagspunkt med en årlig användning av gas större än eller lika med 3,0 GWh, alternativt med ett högsta månadsuttag större än 0,5 GWh, ska timvisa mätvärden avläsas varje timme, i stället för att som idag avläsa timvisa mätvärden varje dygn för dessa mätpunkter. Begreppet dygnsavlästa mätvärden ändras genomgående till timavlästa mätvärden i de föreslagna föreskrifterna. Ledningsinnehavaren ska varje timme klockan XX.20 rapportera aggregerad preliminär energianvändning för timavlästa uttagspunkter, inmatningspunkter, gränspunkter och lagerpunkter till den systembalansansvarige för innevarande gasdygn. Preliminära fördelningstal som skickas från ledningsinnehavare till balansansvariga och leverantörer ska även skickas till systembalansansvarig. Preliminära fördelningstal har enligt hittillsvarande regler inte skickats till den systembalansansvarige. Tiden för slutlig avräkning föreslås förkortas. Förslaget innebär att slutlig avräkning ska skickas inom åtta vardagar i följande månad. Enligt hittillsvarande regler har distributionsföretagen till den 15:e dagen i månaden på sig att rapportera.

Det bakomliggande förslaget

Förslag