Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Digital inlämning av uppgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar och ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet. Det ingår också förslag till ändring i naturgasförordningen (2006:1043) och ändring av förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning. Slutligen ingår förslag till ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

I sak anges förslaget innebära förslag till ändringar i regelverket i de fall befintliga formkrav utgör ett hinder mot att lämna in handlingar i digital form. Idag anges det finnas det krav på att företagen ska lämna en bestyrkt kopia av årsrapporten. För naturgasföretagen finns det dessutom ett krav på att årsrapporten ska skrivas under på papper. Vid koncessionshanteringen finns idag bestämmelser som innebär krav på att förteckningar över ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ledningen ska vara bestyrkta. I dagens regelverk anges också att en ansökan ska lämnas in skriftligt i sex exemplar. Utöver ändringsförslagen som tillåter en digital hantering föreslår Energimarknadsinspektionen att kravet på att företagen ska lämna en finansieringsanalys tas bort.

Det bakomliggande förslaget

Förslag