Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport ”Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme”

Näringsdepartementets remiss innehåller en rapport från Energimarknadsinspektionen med förslag till ändringar i fjärrvärmelagen (2008:263) och fjärrvärmeförordningen (2008:526). Syftet med förslagen är att uppfylla kraven i EU:s energitjänstedirektiv vilka innebär att fakturering från energiföretag ska grundas på faktiskt förbrukning och ska ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning. De föreslagna författningsändringarna innebär att samtliga fjärrvärmekunder fr.o.m. den 1 januari 2016 ska få sin fjärrvärmeförbrukning avläst och fakturerad minst en gång per månad (om inte annan faktureringsperiod har avtalats). Vidare föreslås att de villkor som gäller för fakturering och avläsning fr.o.m. den 1 januari 2012 ska framgå av det avtal som sluts mellan kund och fjärrvärmeföretag.