Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport ”Nettodebitering – förslag till nya regler för användare med egen elproduktion”

Näringsdepartementets remiss innehåller en rapport från Energimarknadsinspektionen med förslag till ändringar i ellagen (1997:857). Syftet med förslagen är att öka lönsamheten för elanvändare som vill producera egen el. I rapporten föreslås att krav på timvis mätning och avräkning av förbrukad el ska införas vid sådana mätpunkter där elproduktion finns. För bolag som levererar el föreslås en mottagningsplikt av inmatad el. Mätning av inmatad och av uttagen el ska enligt förslaget ske separat. Debitering till en elanvändare med egen produktion kan sedan avse nettot efter månadsvis avräkning eller all uttagen el varvid inmatad el säljs.