Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch, påverkan på företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på företag i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag bristfällig.

Regelrådet konstaterar att förslagsställaren gör mycket utförliga och pedagogiska beskrivningar av förslaget och dess effekter för berörda företag, särskilt vad gäller alternativa lösningar och förslagets påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet. Regelrådet konstaterar vidare att etablerandet av en central elmarknadshubb på den svenska elmarknaden skulle göra att framtidens krav på informationshantering skulle kunna mötas på ett kostnadseffektivt och kundvänligt sätt, men att Ei bedömer att det inte skulle vara möjligt att utreda och få på plats till 1 januari 2025.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag