Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el (Ei R2012:12)

Remissen innehåller Energimarknadsinspektionens förslag till ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Förslaget innebär att Nätkoncessionshavare ska bli skyldiga att även rapportera elanvändares mätvärden till den som elanvändaren anger. Bakgrunden till förslaget är att marknaden för mätning av el idag är en del av den reglerade monopolverksamheten. Detta önskar Energimarknadsinspektionen ändra för att stimulera utvecklingen inom användandet av el både genom såväl nya användningsområden, exempelvis smarta elnät och smarta mätsystem, som av miljöhänsyn. Förslaget påverkar bland annat elhandelsföretag, energitjänstföretag, nätägare och elanvändarna.