Yttrande över Energimyndighetens förslag till ändring av föreskrifter om elcertifikat

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Statens energimyndighets föreskrifter om elcertifikat (STEMFS 2011:4). Ändringarna berör främst den elintensiva industrin och elproducenter. Förslagen för den elintensiva industrin är att ändra beräkningsmodellen så att elintensitet och förädlingsvärde för de tre åren summeras separat och att de totala summorna används för att beräkna elintensiteten för de tre åren gemensamt. Det föreslås även att summan av förädlingsvärden för de tre åren ska anges till minst ett. Det föreslås vidare ett förtydligande av undantag för elintensiv industri genom att ändra i anmälningsformuläret så att undantagen el för varje år anges istället för övrig el. För elproducenter är förslagen att ändra hur en produktionsökning i en vattenkraftsanläggning ska beräknas så att den relevanta tidsperioden är fem år före det att den produktionshöjande åtgärden slutfördes. Det föreslås även att kraven på intyg från en oberoende granskare ska förtydligas så att det särskilt ska framgå den förväntade livslängden hos de anläggningsdelar som installerats mer än tre år före den sista åtgärden som innefattades i ombyggnationen. Vidare föreslås generella förändringar avseende borttagandet av krav på underskrift i original för behörighetshandlingar samt en ändring avseende byte av mottagande myndighet för rapportering av mätvärden och elproduktion.

Taggar:

elcertifikat