Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om beredskapslagring av olja. Syftet med förslaget är bland annat att anpassa nu gällande föreskrifter på området till EU:s direktiv (2009/119/EG) om skyldighet för medlemsstater att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter. Förslaget innehåller bestämmelser om redovisning av uppgifter om försäljning eller förbrukning av lagringsbränslen samt biodrivmedel och tillsatser. Vidare föreslås bestämmelser om anmälan om lagringsskyldighet inom en koncern, tillstånd och omräkningsmetoder för fullgörande av lagringsskyldighet med andra lagringsbränslen eller råolja, ansökan om befrielse från lagringsskyldighet under ett pågående lagringsår, tillstånd för lagerhållning av annan än den lagringsskyldige inom landet, ansökan om tillstånd för lagring utanför landet samt lämnande av uppgifter om faktiska lagernivåer. Slutligen föreslås att krav på att beredskapslagra kol bortfaller och att krav på lagring av flygfotogen tillkommer. De som berörs av föreskrifterna är i huvudsak 31 lagringsskyldiga energiföretag.