Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser nya regler för inhämtande av statistik gällande elnätsanslutna solcellsanläggningar, flytande naturgas (LNG) samt gällande energianvändningen hos bantrafiken. Föreskriftsförslaget innehåller även ändrade regler för inhämtandet av uppgifter för flerbostadshus och lokaler så att uppgifterna ska lämnas vartannat år istället för varje år. Vidare lämnas förslag på att de nu intermittenta undersökningarna till små företag istället ska ske vart femte år. Avseende den del av förslaget som rör energianvändningen hos bantrafiken övertar Energimyndigheten ansvaret för inhämtande av statistikuppgifter rörande förbrukning av drivmedel för bantrafik från Trafikanalys. Förslaget avser i denna del enbart en administrativ förändring och påverkar inte uppgiftslämnarna. Förslaget omfattar även att administrativa uppgifter ska användas avseende elhandelspriser i undersökning om priser på elenergi och överföring av el och att administrativa uppgifter om vindkraft från Elcertifikatsystemet ska användas till undersökningen Årlig energistatistik. Vidare ska den intermittenta undersökningen Energianvändningen för inrikes sjöfart tas bort.

Enligt förslaget upphävs Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2006:1).

 

Taggar:

energistatistik