Yttrande över Energimyndighetens rapport – Väg-ledning om lätta fordons energianvändning och kol-dioxidutsläpp

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen avser Energimyndighetens förslag till ny lagstiftning om obligatorisk märkning av lätta fordon (personbilar klass 1 och lätta lastbilar) respektive förordning om tillgång till information om lätta fordons miljöpåverkan.

Lagen föreslås genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar (EU:s fordonsmärkningsdirektiv).

Lagen syftar till att konsumenter ska få tillgång till information om nya lätta fordons bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, energianvändning samt luftföroreningar under användning, samt miljöpåverkan och skrotning, när nya lätta fordon marknadsförs.

Lagen ska gälla när näringsidkare visar eller bjuder ut nya lätta fordon till försäljning eller långdistansuthyrning till konsumenter. Märkningen ska finnas väl synligt på eller i närheten av fordonet. Märkningen ska visa information om lätta fordons energieffektivitet, om dess koldioxidutsläpp räknat på drivmedlets livscykel samt miljöpåverkan under tillverkning och skrotning. Det är tillverkaren eller dennes auktoriserade representant som ska förse den som visar/bjuder ut fordon till försäljning/långdistansuthyrning med korrekt märkning för att denne ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

En översikt över alla nya personbilsmodellers bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp ska, efter förfrågan, tillhandahållas konsumenter utan kostnad på försäljningsstället. Översikten ska utarbetas av Energimyndigheten.

En sammanställning över uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för varje bilfabrikat ska visas på en affisch eller en bildskärm på en framträdande plats på försäljningsstället. Sammanställningen ska omfatta alla nya personbilsmodeller som visas eller bjuds ut till försäljning eller långtidsuthyrning på eller genom försäljningsstället.

Läs Reglerårdets yttrande i sin helhet i bifogad fil nedan.

Det bakomliggande förslaget

Förslag