Yttrande över Enhetlig punktskatt på spel anordnat av kommersiella aktörer (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen om skatt på spel, skatteförfarandelagen (2011:1244), lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen och förslag till ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen.

Förslaget anges innebära att schablonbeskattningen av vissa spelbord, dvs. nuvarande restaurangkasinon och spel på fartyg i internationell trafik, ska tas bort och att detta spel i stället ska beskattas på samma sätt som övriga spel som anordnas av kommersiella aktörer med licens