Yttrande över Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I slutbetänkandet föreslås under vilka förutsättningar skolhuvudmän, eller andra aktörer, ska ges ökade möjligheter att utföra undervisning åt andra skolhuvudmän. Det ges förslag på hur distansundervisning bör regleras genom att det endast får utföras av en huvudman som har godkänts efter anmälan. I årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan samt i årskurs 8–10 i specialskolan ska distansundervisning få användas som särskilt stöd under en begränsad tid. Distansundervisning ska få användas för hela utbildningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vidare förtydligas att entreprenad inom skolväsendet, som icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse inte omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings (LOU) tillämpningsområde. Regelverket om entreprenad förtydligas, på flera områden utökas möjligheterna till sådana samarbeten, till exempel genom att det får användas i fler skolformer och för fler typer av uppgifter. Fjärrundervisning föreslås få användas i samma skolformer som i dag, men i fler ämnen, i princip samtliga ämnen utom de praktiskestetiska ämnena. Därutöver ska fjärrundervisning få användas för studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

I remissen föreslås ändringar i följande författningar:

Skollagen (2010:800)
Skolförordningen (2011:185)
Gymnasieförordningen (2010:2039)
Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)